SAP Manager – kim jest i jak wygląda jego praca?

Praca Managera SAP polega na nadzorowaniu wdrażania nowych systemów i/lub oprogramowania w swoich organizacjach. Proces ten obejmuje całość działań, od opracowania planu wdrożenia nowej technologii po zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania po wdrożeniu. Stanowisko SAP Managera wymaga, aby osoba, która je zajmuje była dobrze zorientowana we wszystkich aspektach, które dotyczą zarządzanej przez nią działalności. Kluczem do sukcesu w pracy Managera SAP jest doskonałe rozumienie, jak na co dzień działa firma, a także jakie stawia krótko- i długoterminowe cele.

 

Zakres obowiązków Managera SAP

Każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową z SAP musi posiadać dużą wiedzę z zakresu rozwiązań biznesowych, a także umieć dobrze się poruszać w tym obszarze. Oprócz tych oczywistych kwestii, które dotyczą ogólnej wiedzy o SAP, Manager musi posiadać dodatkowe umiejętności, takie jak:

 • stosowanie wiedzy biznesowej w celu stworzenia rozwiązań SAP zgodnych z celami krótko- i długoterminowymi przedsiębiorstwa,
 • komunikacja z innymi działami firmy w celu umożliwienia pomyślnego wdrożenia i użytkowania rozwiązań SAP,
 • uczestnictwo w spotkaniach z klientami w celu omówienia ich potrzeb biznesowych i przedstawienia rekomendowanych rozwiązań technologicznych spełniających te potrzeby,
 • monitorowanie trendów branżowych w celu identyfikowania możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań lub ulepszenia tych istniejących,
 • zarządzanie zespołem specjalistów IT, którzy wdrażają i wspierają aplikacje SAP w przedsiębiorstwie,
 • dopilnowywanie aby wszystkie projekty z zakresu IT zostały zakończone na czas oraz w ramach budżetu,
 • zarządzanie współpracą z zewnętrznymi dostawcami, którzy świadczą usługi techniczne, takie jak hosting serwerów czy utrzymywanie baz danych,
 • przeprowadzanie badań w celu zidentyfikowania nowych technologii, które mogą mieć pozytywny wpływ na model biznesowy przedsiębiorstwa,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami i dostawcami,
 • prowadzenie mentoringu dla mniej doświadczonych pracowników.

Umiejętności miękkie, jakie powinien posiadać SAP Manager

W pracy na stanowisku SAP Managera umiejętności twarde to jedno, ale oprócz nich, niezwykle ważne są również umiejętności miękkie. Oto najważniejsze z nich:

 • Zdolności komunikacyjne – Managerowie SAP wykorzystują umiejętności komunikacyjne do przekazywania informacji swoim zespołom, takich jak: aktualizacja projektów czy informacje zwrotne na temat wydajności pracowników. Skuteczna komunikacja nie tylko pomoże w tworzeniu dobrej atmosfery wśród współpracowników, ale również może zwiększyć wydajność pracy.
 • Zdolności przywódcze – umiejętności przywódcze pozwalają SAP Managerowi kierować swoim zespołem, a także go motywować aby osiągnąć wyznaczone cele firmy. Managerowie z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami przywódczymi inspirują swój zespół do wydajniejszej pracy oraz do przezwyciężania problemów stojących na drodze do celu. Skuteczni liderzy mogą również pomóc członkom swojego zespołu w rozwoju zawodowym.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów – umiejętność rozwiązywania problemów pozwala identyfikować problemy, opracowywać rozwiązania i je wdrażać. SAP Manager może być odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów pojawiających się w zarządzanym przez niego zespole, a także pojawiających się między zarządzanym zespołem a innymi działami.
 • Umiejętność podejmowanie decyzji – Managerowie SAP każdego dnia muszą podejmować decyzje zgodne z celami i wartościami zespołu czy samego przedsiębiorstwa. SAP Manager musi mieć również na uwadze fakt, że przyjdzie mu podejmować trudne decyzje, które ostatecznie będą mogły przynieść pozytywne wyniki dla przedsiębiorstwa.
 • Zdolności analityczne – zdolności analityczne to umiejętność interpretowania danych i podejmowania decyzji na podstawie posiadanych informacji. Silnie rozwinięte umiejętności analityczne będą pomocne w podejmowaniu najlepszych decyzji dla realizacji projektu.